BA210 Series

BA210 được thiết kế cho cả môi trường giáo dục và giảng dạy từ khoa học đời sống cơ bản đến các ứng dụng y tế.

Thông tin sản phẩm


BA210 được thiết kế để có thể sử dụng trong giáo dục, khoa học đời sống cơ bản, đến các ứng dụng y tế. Thông qua hệ thống Motic Infinity Optics (CCIS®), BA210 mang đến một hiệu suất cao. Có thể sử dụng các kỹ thuật quan sát Tương phản pha, Phân cực và trường tối một cách dễ dàng với các phụ kiện tùy chọn