Eosin – Floxin 1 lit

Thông tin sản phẩm


Đóng gói: 1 lit

Dùng để nhuộm mô bệnh học